Open Water Nitrox Diver - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Open Water Nitrox Diver

SZKOLENIA > Podstrony

A. Cel szkolenia

1. Program
kursu nurkowania jest przewidziany jako podstawowy kurs dla tych, którzy zamierzają zostać płetwonurkami i
chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA;
2. Program kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz na nauczenie podstawowych
umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania i odkrywania wyzwań oraz
ciekawostek podwodnego świata;
3. Szkolenie uprawnia do nurkowania w wodach otwartych na głębokość do 21m z nurkami o podobnych bądź wyższych kwalifikacjach, bez nadzoru Divemastera, Assistant Instructora lub Instruktora. Nurek może zejść na głębokość do 30m jedynie w asyście Divemastera lub Instruktora.
4. Szkolenie to uprawnia do udziału w nurkowaniu, gdzie dostępny jest na powierzchni zestaw pierwszej pomocy, nie ma wymaganych przystanków dekompresyjnych a warunki są równe lub lepsze od tych, jakie miał w czasie treningu. Gdy warunki różnią się od dotychczas spotykanych, nurkowi należy udzielić odpowiedniego instruktarzu.
5. Po ukończeniu programu Open Water Nitrox Diver nurek jest przygotowany do oddychania pod wodą
sprężonym powietrzem lub mieszaninami gazowymi typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40%;
6. W czasie nurkowania z instruktorem nurek może przekraczać dopuszczalne limity głębokości w celu uzyskiwania nowych doświadczeń i umiejętności, które powiększą jego kwalifikacje. Jakiekolwiek elementy szkoleniowe mogą być zapewnione i prowadzone jedynie przez kwalifikowanego instruktora.


B. Wymagania wstępne


1. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia
Młodzieżowego wymagane jest ukończenie 12 lat. Dla Programu Open Water Rebreather Diver
wymagane jest ukończenie 18 roku życia;
dla programu Open Water Nitrox Diver:
2. Podręcznik IANTD Open Water Nitrox Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny
zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie
musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD);


C. Przebieg szkolenia


1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne, uwzględnione w podręcznikach, muszą być zaliczone;
2. Co najmniej jedne zajęcia muszą być przeznaczone na omówienie psychologicznych aspektów
nurkowania. Omówione muszą zostać cechy odpowiedzialnego nurka, jego sposób myślenia i sposoby
unikania ryzyka w nurkowaniu rekreacyjnym;
3. Cały zakres tematyczny wykładów teoretycznych oraz wszystkie ćwiczenia i sprawności w wodzie
muszą być powtarzane tak długo dopóki uczestnik kursu nie wykaże wystarczającego zrozumienia i nie
wykona ćwiczeń na satysfakcjonującym Instruktora poziomie. Dla programu OWND musi zostać
wykonany również cały program tematyczny programu EANx Diver;
4. Poprawne konfigurowanie sprzętu SCUBA;
5. Planowanie nurkowania oraz ponoszenie odpowiedzialności;
6. Przed rozpoczęciem nurkowań w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia kursu Open Water Diver
muszą zostać poprawnie wykonane w warunkach wód ograniczonych lub na basenie;
7. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 80 minut czasu dennego podczas minimum 4
nurkowań. Jeśli czas ten zostanie osiągnięty wcześniej to i tak do zaliczenia kursu konieczne jest
wykonanie 4 nurkowań. Czas nurkowania nie może być mniejszy niż 15 minut. Jeśli jest to program IANTD OWN Diver co najmniej dwa z nich muszą być wykonane z użyciem mieszanin typu EANx;
8. Zalecane jest posiadanie fajki i wykonanie nurkowań z ABC;
9. Egzamin pisemny musi być zaliczony. Nurkowie biorący odział w programie OWND muszą również
zaliczyć egzamin pisemny EANx Diver. Egzamin pisemny uznaje się za zaliczony jeśli zdobyto co
najmniej 80% punktów.


D. Wymagania sprzętowe

1. Zestawy podręczników szkoleniowych
2. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów rekreacyjnych IANTD.


E. Ograniczenia kursu nurkowania

1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 8 uczestników. Liczba ta
może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 12,
jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów. Ilość kursantów może być też decyzją instruktora ograniczona, z uwagi na warunki, musi być zapewniona możliwość kontroli oraz przestrzegane lokalne przepisy. Musi być zapewniona możliwość fizycznego kontaktu z każdym kursantem;
2. Pierwsze i drugie nurkowanie w wodach otwartych musi być wykonane do głębokości pomiędzy 6 a 9
metrów. Co najmniej jedno z nurkowań 3 do 4 musi być wykonane do głębokości pomiędzy 9 a 18
metrów;
3. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane;
4. Nie więcej niż 3 nurkowania w ciągu jednego dnia;
5. Wszystkie nurkowania w obrębie limitów bez-dekompresyjnych, zgodnie z tabelami IANTD;
6. Wszystkie nurkowania wykonywane w miejscu zapewniającym możliwość bezpośredniego wynurzenia się na powierzchnię;
7. Podczas wszystkich nurkowań musi zostać zachowana prędkość wynurzania 9 metrów na minutę lub
mniejsza.


F. Zajęcia praktyczne

1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów po powierzchni (wymagane w Australii przed rozpoczęcoiem zajęć);
2. Przepłynięcie 50 metrów bez użycia maski, płetw i rurki oraz innych pomocy. Do wykonania przed nurkowaniem w wodach otwartych.
3. Utrzymywanie się na powierzchni przy minimalnym wysiłku ponad 10 minut;
4. Czyszczenie maski;
5. Czyszczenie i użycie rurki oddechowej;
6. Wejście do wody, wyjście z wody;
7. Zademonstrowanie przynajmniej dwóch technik pływania w płetwach;
8. Ćwiczenia w sygnałach komunikacyjnych
9. Holowanie nurka na dystansie 9 metrów po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz
pchania;
10. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 360 metrów w masce, rurce i płetwach (ABC);
11. Przepłynięcie pod wodą dystansu 3 metrów, odnalezienie i założenie ABC, po czym wypłynięcie
czyszcząc maskę i rurkę;
12. Przepłynięcie pod wodą w masce, rurce i płetwach dystansu 10 metrów na wstrzymanym oddechu;
13. Prawidłowe wyważenie;
14. Parwidłowe procedury zanurzenia i wynurzenia;
14. Przepłynięcie pod wodą w sprzęcie SCUBA bez maski dystansu 9 metrów;
15. Zademonstrowanie pod wodą, podczas spoczynku, zalania i czyszczenia maski, wyjęcia i
przedmuchania automatu oraz odnalezienia automatu;
16. Zdjęcie maski pod wodą, oddychanie bez maski, założenie i wydmuchanie wody z maski;
17. Kontrola pływalności, przyjmowanie różnych pozycji ciała pod wodą;
18. Awaryjne zdejmowanie balastu.
19. Monitorowanie wskaźników.
20. Przepłynięcie pod wodą w sprzęcie 9 m bez maski;
21. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów. Podczas płynięcia należy co
najmniej 3 razy zmienić metodę oddychania z automatu na fajkę i odwrotnie;
22. Przepłynięcie po powierzchni na plecach 30m w sprzęcie SCUBA
23. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 30 metrów używając urządzenia wypornościowego (BC) jako
platformy pływającej, pchanej przed sobą;
24. Wykonanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA);
25. Zasymulowanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA) nurkując na wstrzymanym oddechu
w najgłębszej części basenu;
26. Zalecane: (nie wymagane) Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 9 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Wykonanie w spoczynku co najmniej trzech wdechów, po czym normalne płynięcie przez 10 minut przed powtórzeniem ćwiczenia;
27. Wykonanie powyższego ćwiczenia z modyfikacją - po przejściu na oddychanie z automatu partnera
płynąć dzielić się gazem – obaj partnerzy ćwiczą raz jako biorca gazu, raz jako dawca;
28. Proste ćwiczenia z nawigacji bez użycia kompasu;
29. Szybkie zdjęcie pasa balastowego na powierzchni;
30. Zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody. Powtórzenie ćwiczenia pod wodą na głębokości nie
większej niż 6 metrów;


Po ukończeniu kursu kandydat otrzymuje certyfikat, oraz dyplom uznawany na całym świecie ( licencja nurkowa )

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego