Rescue Diver - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Rescue Diver

SZKOLENIA > Podstrony

Cel kursu


Kto może nauczać na tym kursie? Minimalny poziom uprawnień instruktora: Open Water Diver Instructor. Przy certyfikowaniu nurków rebreather’owych: Rebreather Instructor.

A. Cel szkolenia


1. Program rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samoratownictwa.


B. Wymagania wstępne
1. Stopień IANTD Advanced Open Water Diver (OC, SCR lub CCR w zależności od typu szkolenia) lub zalogowane przynajmniej 10 nurkowań;


2. Kandydat musi mieć licencję Diving First Aid, Oxygen Administrator i CPR;
3. Rekomendowane posiadanie licencji AED (defibrylator);
4. Ukończone 18 lat.


UWAGA: Kurs Diver First Aid, CPR oraz Oxygen Administrator mogą być robione równolegle z kursem Rescue Diver.

C. Przebieg
szkolenia

1. Ukończenie wszystkich wymaganych zajęć teoretycznych;
2. Trening wszystkich wymienionych poniżej sprawności podczas co najmniej 4 nurkowań.
D. Wymagania sprzętowe
1. „IANTD AOWD Student Kit”
   a. (RB) Rebreather Diver: “IANTD CCR Diver “S” Drill chart C-3401”.
2.Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i w dobrym stanie technicznym.
3. (RB) Wymagany dostęp do urządzenia lub posiadanie go na własność.
E. Ograniczenia szkolenia
1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 uczestników. Liczba ta
może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 8, jeśli
instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 18 metrów;
3. ESA (wynurzenie awaryjne) nie może być symulowana z głębokości większej niż 10 metrów;
4. Wszystkie ćwiczenia ratownicze muszą być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem instruktora.
Divemaster może kierować ćwiczeniami pod warunkiem, że instruktor jest wystarczająco blisko, by
móc odpowiednio szybko interweniować;
5. Podczas wykonywania ćwiczeń pod opieką Divemasterów może być tylko jedna grupa uczestników
kursu, a wszyscy kursanci muszą znajdować się w takiej odległości od instruktora, by ten mógł w
każdej chwili interweniować;
6. (RB) Należ zachować wyjątkową czujność i usuwać gaz podczas wynurzania z ratowanym nurkiem rebreatherowym z przeciwpłuc własnego urządzenia, jednocześnie nie dopuszczając do dodawnaia gazu do pętli urządzenia „ofiary”.
7. W ćwiczeniach poszukiwawczych oraz innych ćwiczeniach grupowych mogą brać udział wszyscy
uczestnicy kursu, aby zdobyć większe doświadczenie.
F. Zajęcia praktyczne
1. Przed rozpoczęciem nurkowań w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia muszą być poprawnie wykonane w warunkach wód ograniczonych lub na basenie.
2. (RB) Nurkowie CCR wypełniają kartę IANTD “S” drill chart C-3401 przed ćwiczeniami w wodzie. Pozostali wykonują procedury ćwiczebne “S”.
Poszukiwanie nurka (wymagane)
3. Określenie ostatniej pozycji zaginionego nurka, a następnie prowadzenie poszukiwań przy użyciu liny,
zgodnie z poznanymi technikami (kołowa itp.).
Ćwiczenia partnerskie (wymagane)
4. Ćwiczenie sytuacji awaryjnych:
a. Instruktor pozwala na rozdzielenie się partnerów na niewielką odległość (np. podczas płynięcia należy zatrzymać jednego nurka bez poinformowania o tym drugiego, któremu należy pozwolić oddalić się na około 6 ruchów płetw). Następnie zatrzymany nurek powinien zacząć płynąć (bez oddychania, z powolnym wydechem) w kierunku oddalonego partnera, zasygnalizować mu brak gazu i zastosować procedurę dzielenia się gazem przy użyciu zapasowego automatu. W przypadku rebreathera zastosować odpowiednie procedury określone dla używanego sprzętu;
b. Powtórzyć powyższe ćwiczenie kończąc je kontrolowanym wynurzeniem;
c. Na głębokości nie większej niż 6 metrów rozdzielić partnerów na odległość nieco większą niż odległość do powierzchni i zlecić jednemu z nurków zasymulowanie sytuacji „braku powietrza”. Pozwolić nurkowi samemu znaleźć rozwiązanie, jeśli zadecyduje, że wypłynięcie na powierzchnię jest łatwiejsze i odpowiedniejsze oraz zademonstruje ESA, należy zakończyć ćwiczenie i ponownie połączyć nurków w parę;
d. Powtórzyć ćwiczenie na głębokości większej niż 6 metrów z dwoma nurkami rozdzielonymi na odległość 6 metrów. Lepszym rozwiązaniem w tym przypadku, ze względu na większą głębokość, jest wybranie procedury dzielenia się gazem lub specyficznej dla rebreathera;
5.Pomaganie pod wodą przemęczonemu nurkowi;
6. Pomaganie zdezorientowanemu nurkowi;
7. (RB) Ćwiczenie używania przeciwpłuc do kontroli pływalności oraz wspomagania pływalności na powierzchni.
8. Holowanie zmęczonego nurka po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz
pchania.


Ćwiczenia ratownicze (wymagane)


9. Korzystanie z opustówki, boi powierzchniowej, boi okrągłej itd. z łodzi lub pomostu;
10. Używanie poręczówki oraz boi pod wodą;
11. Obrona i postępowanie ze spanikowanym nurkiem;
12. Metody holowania – za sprzęt, chwyt przez klatkę piersiową, kontrolowane holowanie;
13. Ratowanie szamoczącej się ofiary;
14. Ratowanie poszkodowanego lub nieprzytomnego nurka znalezionego na dnie;
15. Techniki holowania umożliwiające powierzchniowe wykonanie resuscytacji „usta –usta”;
16. Zdjęcie sprzętu oraz przetransportowanie nurka do stabilnej platformy lub brzegu (ćwiczenie technik
wyciągania nurka z wody);
17. Symulacja resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR oraz rozpoczęcie procedury ewakuacyjnej EMS.
Wymagane ćwiczenie zaliczające
18. Zlokalizowanie zaginionego nurka, który jest nieprzytomny i poprowadzenie odpowiedniej akcji
ratunkowej.


Autoratownictwo (zalecane)


19. Zasymulowanie wypadnięcia z łodzi w koszulce, spodniach i butach. Zdjęcie w wodzie butów,
wypełnienie spodni powietrzem tak, by mogły utrzymać osobę na powierzchni przez 10 min.
Napuszczenie powietrza do tylniej części koszuli , by dodać sobie pływalności;
20. Zademonstrowanie próby topienia się (bezruch z podkurczonymi kończynami, próba nabrania oddechu) przez  3 min;
21. Zaprezentowanie znaków wzywania pomocy;
22. Zanurkowanie na wstrzymanym oddechu na głębokość 6 metrów lub płynięcie poziomo przez 6
metrów i wyciągnięcie 5 kg ciężarka;
23. Korzystając z różnych technik zademonstrowanie unoszenia się na powierzchni przez co najmniej 10
minut;
24. Zanurkowanie na wstrzymanym oddechu na głębokość 6 metrów lub płynięcie poziomo przez 6
metrów i zasymulowanie wynurzenia awaryjnego ESA, pamiętając o ciągłym wydychaniu powietrza oraz odpowiedniej pozycji
ciała;
25. W pełnym sprzęcie zademonstrować ESA kolejno z: 3, 6, a na końcu z 9 metrów. Skoncentrowanie się
na powolnym wynurzaniu, kontrolowanym ciągłym wydychaniu oraz odpowiedniej pozycji ciała.
Ćwiczenie to musi być powtórzone kilka razy;
26. Pływanie bez maski lub z zalaną maską w pełnym sprzęcie na dystansie 3 metrów;
27. Pływanie z zalanym automatem (z cieknącym zaworem wylotowym) ok. 2 minuty;
28. Zasymulowanie wzbudzenia się automatu i używanie go przez 2 minuty;
29. Zasymulowanie uszkodzenia o-ringu pomiędzy butlą a pierwszym stopniem. Uczestnik kursu
powinien odkręcać zawór przy braniu wdechu oraz zakręcać przy wydechu przez 2 minuty.
30. (RB) Symulacja rozerwania pętli. Podczas wyłaczenia pętli, nurek musi zachować pionową pozycję i utzrymywać się na wodzie z pustą pętlą i bez dodawania gazu.
31. (RB) Użycie przeciwpłuc do unoszenia się na wodzie.


1.Po zakonczeniu kursu kazdy otrzyma certyfikat uznawany na całym świecie.
2. W cene kursu wliczony jest sprzęt oraz materiały w wersji elektronicznej.
3. To co powinien zabrac ze sobą kursant to dobry humor:)


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego